Knihovna

Knihovní řád

1. Základní ustanovení

1.1 Knihovna Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, dále jen knihovna, je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.

1.2 Posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

1.3 Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

1.4 Knihovna je knihovnou prezenční.

2. Knihovní fondy

2.1 Knihovní fond má dvě části:

 • Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb.
 • Specializovaný fond obsahuje dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea. Jedná se především o dokumenty archeologické, etnografické, dokumenty týkající se výtvarného umění a dokumenty vztahující se k dudáctví, které jsou doplňovány podle tematického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2 Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu ve studovně. Pro půjčování zvlášť cenných fondů je používán badatelský list, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

2.3 Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných oddělení muzea. Za jejich stav odpovídá vedoucí oddělení.

2.4 Knihovna získává literaturu nákupem, výměnou, dary. Eviduje publikace získané odbornou činností muzea a jeho pracovníků.

2.5 Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

3. Uživatelé knihovny

3.1 Uživatelem knihovny se stává osoba starší 15 let svým zaregistrováním. Osoby mladší 15 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce.
Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

3.2 Uživatelé knihovny jsou povinni:

 • řídit se knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea
 • podrobit se stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea
 • před vstupem do studovny odkládat aktovky, velké tašky, batohy a další zavazadla, vč. deštníků v šatně
 • předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes
 • nevstupovat do prostor knihovny s domácími zvířaty
 • nekouřit, nejíst a nepoužívat mobilní telefon
 • zachovávat v prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu
 • pohybovat se pouze v určených, veřejně přístupných prostorách

3.3 Do prostor knihovny je zakázán vstup osobám podnapilým či pod vlivem psychotropních látek.

3.4 Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení všech míst počkají uživatelé na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.5 Dostupnost požadovaných titulů uživatel zjišťuje prostřednictvím elektronického katalogu dostupného přímo ve studovně.

3.6 V případě nedodržení Knihovního řádu může být uživatel dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny.

4. Výpůjční a další služby

4.1 Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Historické fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.

4.2 Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

4.3 Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 10 vázaných svazků a více než 10 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

4.4 Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.5 Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea.

4.6 Půjčování k výstavním účelům, především z historických fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami.

4.7 Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou. (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů; tuto službu neposkytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.

4.8 Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a  knihovnického charakteru.

5. Počítačové pracoviště

5.1 Počítačové pracoviště je určeno k využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD-ROM) knihovny a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

5.2 Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

5.3 Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

5.4 Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými viry.

5.5 Provoz počítače knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby počítače, případně z jiných závažných důvodů.

5.6 Uživatelé využívají internet bezplatně.

6. Poplatky a náhrady

6.1 Za užívání knihovních fondů nevybírá knihovna poplatky.

6.2 Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena:

 • uvedením do původního stavu, tj. dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
 • dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby) dohodou s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
 • finanční náhradou ve výši ceny díla na trhu v době jeho ztráty

6.3 Škody způsobené uživatelem neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení, atd.), hradí ve výši vynaložených nákladů na opravu uživatel.

6.4 Knihovna má právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb až do doby vyřešení způsobu náhrady způsobené škody nebo do doby uhrazení všech vzniklých pohledávek.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Nedílnou součástí tohoto řádu je Příloha č. 1 – Badatelský list.

7.2 Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2012.

Ke stažení