Muzeum

Ikonografie Kristova narození a dětství

Pozoruhodné sochy těhotné Panny Marie a kult Jezulátka se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské.

(přednáška v rámci podzimního přednáškového cyklu)

3. 12.  

17.00 h, Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednáška zaměřující se na ikonografii Kristova narození a dětství bude pojednávat o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulátka se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentací.

Vstupné: 20/10 Kč (členové spolku muzea – zdarma)

 

Prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizaci (SNR) Görres Gesellschaft. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů (např. Hl. Johannes von Nepomuk 1393-1993, Mistr Theodorik, Karel IV. císař z Boží Milosti, Gotické umění v západních Čechách, Nimbus barokní Čechie, Obrazy krásy a spásy). Je rytířem papežského řádu svatého Řehoře Velikého[3] a rytířem řádu sv. Lazara. Roku 2015 mu bylo uděleno čestné členství v Koruně České.