Služby

Ceník služeb

Záchranné (předstihové) archeologické výzkumy, konzervátorské a restaurátorské práce, výčet podkladových materiálů pro fakturaci

Kalkulace předběžné ceny vychází z následujících dílčích položek:

Terénní práce

 • práce archeologa a konzervátora
  (za práce v dílně i v terénu a odborné zpracování nálezů včetně vypracování závěrečné zprávy o výzkumu)
  400 Kč/hod.
 • práce technika 250 Kč/hod.
 • práce terénního dělníka (
  v případě zprostředkování přes jiný subjekt bude částka fakturována podle sazebníku tohoto subjektu)
  150 Kč/hod.

Zpracování nálezů a dokumentace

 • práce archeologa
   
  400 Kč/hod.
 • práce terénního technika 250 Kč/hod.
 • práce konzervátora400 Kč/hod.

Odborné posudky

 • práce archeologa400 Kč/hod.
 • práce konzervátora400 Kč/hod.
 • evidence památkové péče (v případě zprostředkování přes jiný subjekt bude částka fakturována podle sazebníku tohoto subjektu)
   
  500 Kč/hod.

Ostatní

 • práce konzervátora 400 Kč/hod.
 • externí konzervátorské a restaurátorské práce na základě faktury
 • ostatní externí služby a analýzy na základě faktury
 • nájemné za auto dodávané služby na základě faktury
 • spotřební materiál skutečně vynaložené náklady na základě účetních dokladů
 • fotoslužby, kopírování skutečně vynaložené náklady na základě účetních dokladů
 • cestovné na základě vyúčtování cestovních příkazů

Záchranné archeologické výzkumy se provádějí na základě Smlouvy o dílo, která vždy obsahuje ujednání o ceně prací, stanovené předběžně dohodou na základě odhadu rozsahu a náročnosti prováděných prací. Archeologické dohledy se provádějí na základě objednávky nebo smlouvy.

 

Pronájem sbírkových předmětů

 • Pronájem sbírkových předmětů 200 Kč/ks/den

(Pronájem se řídí Metodickým pokynem MK ČR č.j. 53/2001 ze dne 4. ledna 2001, ve znění článku IX., odst. 3).

 

Pronájem věcí movitých

 • výstavní mobiliář (panely, sokly, vitríny, síta, figuríny)
  (u neziskových subjektů může být tato sazba snížena až o 100 %)
  500 Kč/den
 • podium pro neziskový sektor 3 000 Kč/den
 • podium pro podnikatelské subjekty 10 000 Kč/den
 • dozor, montáž, demontáž (vždy zaměstnanec muzea) 200 Kč / za každou započatou hodinu
 • stánek na akci pořádanou muzeem 200 Kč/den
 

Poradenské služby, odborné posudky, expertizy a rešerše

 • Poradenské služby badatelům
  (ústní konzultace, badatelské studium sbírkových předmětů a dalších dokumentů, včetně muzejní knihovny)
  (reprografické služby nejsou v rámci poradenské činnosti poskytovány)
  bezplatně
 

Užití reprodukčního práva a dalších služeb podle autorského zákona

 • reprodukce pro komerční účely (např. kalendáře, pohlednice, obaly a ostatní propagace)
  • černobílá 150 - 500 Kč
  • barevná 300 - 1 000 Kč
 • reprodukce pro nekomerční účely (černobílá i barevná) bezplatně
 • reprodukce pro autory článků, knih a publikací
  (případně nekomerčních audiovizuálních děl, filmů, videoprogramů)
  bezplatně

Souhlas s reprodukcí je vždy vázán na povinnost předat muzeu pro dokumentační a badatelské účely jeden produkt / výstup z aktivity, na který byla reprodukce poskytnuta. Souhlas je jednorázový, při opakovaném použití je uživatel povinen vždy znovu požádat o souhlas.

 

Nájmy a další služby

 • Kapitulní síň, Jelenka
  • pro neziskový sektor 500 Kč/hod.
  • pro podnikatelské subjekty 1 000 Kč/hod.
  • pro svatební obřady 3 000 Kč/obřad
 • Mlýn Hoslovice
  • pro svatební obřady 3 000 Kč/obřad
  • pro natáčení komerčních filmů, TV pořadů a DVD záznamů od5 000 Kč/den
  • konference a semináře5 000 Kč/den
  •  
 • Výstavy
  • pronájem autorské výstavy od1 500 Kč/měsíc
  •  
 • Další služby
  • restaurování a konzervování 400 Kč/hod.
  • grafické práce400 Kč/hod.
  • příprava a instalace výstav350 Kč/hod.
  • odborná a poradenská činnost 250 Kč/hod.
  • realizační poplatek výstavy hrad do výše 2 500 Kč
  • realizační poplatek výstavy kapitulní síň do výše 1 500 Kč
  • realizační poplatek výstavy Zámecká galerie do výše 1 000 Kč
  • realizační poplatek pro konference a semináře, mlýn Hoslovice500 Kč/hod.
  • realizační poplatek pro prodejce bez odběru elektrické energie 300 Kč/akce
  • realizační poplatek pro prodejce s odběrem elektrické energie 500 Kč/akce
  • realizační poplatek pro prodejce jednodruhového občerstvení 600 Kč/akce
  • realizační poplatek pro prodejce vícedruhového občerstvení 1 100 Kč/akce
  • výkon služby/dozoru zaměstnancem muzea200 Kč za každou započatou hod.
 • Služby spojené se zasíláním zboží muzea
  • vnitrostátní zásilky:
   • balné 30 Kč
   • dobírky 130 Kč
   • balík obyčejný do 1 kg 60 Kč
   • balík obyčejný nad 1 kg 80 Kč
   • cenný balík (pojištění zásilky) 100 Kč
  • zahraniční zásilky:
   • tiskovinový pytel do 6 kg 320 Kč
   • doporučený tiskový pytel 350 Kč
   • ostatní případy se řídí platným ceníkem České pošty

Ujednání s objednatelem musí být učiněna vždy v písemné formě. Platbu je možné uskutečnit hotově nebo fakturačně, u fyzických osob pouze v hotovosti.

Ceník je platný od 1. 7. 2015.