Z dění…

Červen – Objev depotu náramků z mladší doby bronzové

V loňském roce na podzim obdrželo naše muzeum nález náramků z počátku mladší doby bronzové. Rozhodli jsme se tyto náramky vystavit jako předmět měsíce. Nálezcem je pan Martin Kareš, který svůj objev ihned odevzdal archeologickému pracovišti Muzea středního Pootaví Strakonice. Archeolog muzea Mgr. Vlastimil Král následně provedl zaměření místa nálezu a povrchovou prospekci v okolí na katastru obce Kladruby u Strakonic. Další předměty z období mladší doby bronzové nebyly nalezeny. Absolutní datace časového horizontu nalezeného depotu se pohybuje v období 1300 až 1200 let před naším letopočtem.

Nalezené artefakty představují dva masivní lité kruhy s rytou výzdobou a plechový náramek střechovitého průřezu se skupinami příčných žlábků – tzv. typ Dřetovice.

Nález dokládá význam řeky Otavy jako komunikační spojnice v mladší doby bronzové nejen v prostoru na východ od Strakonic, ale i v západní části Strakonicka. Zde se dosud žádný takovýto depot nenalezl.

 

Předmět měsíce si můžete prohlédnout u pokladny muzea.